Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης