Εταιρεία Μελέτης νέου Ελληνισμού - Περιοδικό Μνήμων