Νέα

Μια σημαντική Βιβλιοθήκη για την οικολογία τώρα στο openABEKT: ο κατάλογος του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY)

24/01/2017 - 16:00

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) διαθέτει πλέον τον κατάλογο της με την Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης* από τη διεύθυνση ekby.openabekt.gr.

Χρήστης από το ΑΒΕΚΤ 4.00, η Βιβλιοθήκη του ΕΚΒΥ αναβαθμίστηκε στην νέα υπηρεσία νέφους openABEKT, με στόχο να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις και ανάγκες των χρηστών της για σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μείωση του λειτουργικού της κόστους.

 

Η μετάπτωση

Το ΕΚΤ για τη μετάπτωση του υπάρχοντος καταλόγου της Βιβλιοθήκης και στο πλαίσιο της νέας Υπηρεσίας Μετάπτωσης που έχει αναπτύξει για το openABEKT, σχεδίασε και εφάρμοσε μία εξειδικευμένη σειρά ενεργειών με σκοπό την ενοποίηση δύο επιμέρους συνόλων εγγραφών, που αποτελούνταν από 4897 και 556 βιβλιογραφικές εγγραφές αντίστοιχα, σε ενιαίο κατάλογο, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την ομογενοποίηση των δεδομένων και την αποφυγή επικαλύψεων και διπλοεγγραφών. Παράλληλα, το ΕΚΤ προχώρησε σε αλλαγές και τροποποιήσεις των δεδομένων του καταλόγου σύμφωνα με συγκεκριμένα αιτήματα της βιβλιοθήκης.

Η πρότυπη διαδικασία επικύρωσης, αυτόματων διορθώσεων και εμπλουτισμού των δεδομένων, που ακολουθήθηκε καλύπτει και μία σειρά ποιοτικών ελέγχων στις 5.453 βιβλιογραφικές και στις 8.673 καθιερωμένες εγγραφές της βιβλιοθήκης. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ποιοτικά το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης, εμπλουτίζεται, μηδενίζεται η απώλεια πληροφορίας και εξασφαλίζεται η συμβατότητα του με την προτυποιημένη διάταξη UNIMARC.

 

Το περιεχόμενο του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων διαθέτει σημαντικό υλικό που αφορά το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Καλύπτει με σπάνιες μελέτες, έρευνες, ενημερωτικές εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό θέματα υγροτόπων, βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών.

Από τον ανοικτό πλέον, διαδικτυακό κατάλογο της βιβλιοθήκης έχετε άμεση εικόνα του περιεχομένου της ψηφιακής συλλογής της Βιβλιοθήκης ανά θέμα, ανά υπευθυνότητα ή ανά εκδότη. Ο ανοικτός διαδικτυακός κατάλογος διαθέτει 4844 μονογραφίες και 585 περιοδικές εκδόσεις. Στους εκδότες συγκαταλέγονται σημαντικοί έγκριτοι φορείς όπως το Wοrld Wide Fund (WWF)[1], η European Environment Agency[2] κ.λπ. Ένα σημαντικό θέμα στα τεκμήρια της συλλογής είναι η Νομοθεσία[3], που καλύπτει σημαντικά οικολογικά ζητήματα όπως είναι η αναγνώριση προστατευόμενων περιοχών, αποφάσεις και ρυθμιστικά μέτρα του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία των Εθνικών Πάρκων της χώρας και Κοινοτικές οδηγίες για την αλιεία και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Άλλα θέματα που καλύπτονται στον Κατάλογο του ΕΚΒΥ είναι Οικολογία[4], Έρευνα και Υγρότοποι[5], Οριοθέτηση[6], Διαχείριση[7], Έρευνα[8].

 

Κοινό

Ο Κατάλογος αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο έρευνας για στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των αρμόδιων Αρχών προσφέροντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα για την εφαρμογή πολιτικών για τη συνετή διαχείριση των υγροτοπικών, υδατικών, εδαφικών και γενετικών πόρων. Οι δημιουργοί περιβαλλοντικής πολιτικής, οι ερευνητές και οι φοιτητές σχετικών κατευθύνσεων, τα μέλη οικολογικών οργανώσεων αλλά κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα βρει ποικίλο και ενδιαφέρον περιεχόμενο στον Κατάλογο του ΕΚΒΥ.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα και με τις στοχεύσεις του φορέα, η Βιβλιοθήκη προωθεί την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αξίες των θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων καθώς και τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Εμείς εξερευνήσαμε τον Κατάλογο και εντοπίσαμε 31 τεκμήρια με θέμα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη διδασκαλία της οικολογικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα έργα στα αγγλικά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

 

Οι φορείς

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) έχει τις ρίζες του στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ο σκοπός του ΕΚΒΥ είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 1987 υποστηρίζει τις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη και διάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί η Υπηρεσία openABEKT. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες νέφους (cloud) το openABEKT ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και ανάγκες των βιβλιοθηκών για προηγμένες υπηρεσίες με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.

 

Αναφορές

[1] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει εκδοθεί από το Wοrld Wide Fund (WWF)

[2] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει εκδοθεί από το European Environment Agency

[3] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει θέμα σχετικό με τη Νομοθεσία

[4] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει θέμα σχετικό με την Οικολογία

[5] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει θέμα σχετικό με την Έρευνα και τους Υγρότοπους

[6] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει θέμα σχετικό με την Οριοθέτηση

[7] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει θέμα σχετικό με τη Διαχείριση

[8] Δείτε εδώ το υλικό της βιβλιοθήκης που έχει θέμα σχετικό με την Έρευνα