Public Cemtral Library of Lixouri- Iakovateios -Mobile unit