Οφέλη για τις βιβλιοθήκες

Αν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία openABEKT, επιτυγχάνετε προτυποποιημένη τεκμηρίωση, εύχρηστη διαχείριση, σύγχρονη παρουσίαση και ανοικτή διάθεση του περιεχομένου σας, με τρόπο που αναδεικνύει όχι μόνο την αξία και τη μοναδικότητά του, αλλά και την επένδυση που έχετε κάνει στη βιβλιοθήκη σας. Οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη αξιοπιστία, ακόμα και αν το προσωπικό σας δεν είναι έμπειροι τεκμηριωτές. Σε αυτό συμβάλλει η ευχρηστία της πλατφόρμας openABEKT και οι συνοδευτικές υπηρεσίες eLearningeKnowledgeBaseeHelpDesk μέσω των οποίων το προσωπικό σας εκπαιδεύεται και επιμορφώνεται συνεχώς.

Επιπλέον, έχετε σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ευρείες οικονομίες κλίμακας, καθώς για τη λειτουργία του openABEKT δεν απαιτείται σύνθετος τεχνολογικός εξοπλισμός ούτε πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι για τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διατήρηση του περιεχομένου της βιβλιοθήκης σας. Για τη χρήση του openABEKT οι βιβλιοθήκες χρειάζονται ένα σταθμό εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα σύγχρονο φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser). Το ΕΚΤ με τη Υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα πακέτα υπηρεσιών διάθεσης του openABEKT. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζετε τη βιωσιμότητα των πόρων σας και τη μακροχρόνια διαφύλαξη του περιεχομένου σας από φθορά, υπολογιστικά λάθη και απαρχαιωμένα συστήματα.

Με τη χρήση του openABEKT συμμετέχετε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων, όπως π.χ. διαδανεισμό ή ανάπτυξη συνεργατικού καταλόγου και να διευρύνετε τις υπηρεσίες σας προς τις κοινότητες χρηστών που εξυπηρετείτε.

Οφέλη για τις κοινότητες χρηστών των βιβλιοθηκών

Τα μέλη της βιβλιοθήκης σας και οι κοινότητες των χρηστών σας ωφελούνται όταν εσείς χρησιμοποιείτε το openABEKT, καθώς λαμβάνουν σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Με τον ανοικτό, δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης σας σε openABEKT, oι πολίτες έχουν ενιαία πρόσβαση σε έγκριτο ψηφιακό και συμβατικό περιεχόμενο για την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την έρευνα, την ψυχαγωγία, τον τουρισμό κ.ά. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται ανοικτά, εξασφαλίζοντας την επανάχρηση και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η Yπηρεσία openABEKT συμβάλλει στη διαθεσιμότητα υποδομών υψηλής ποιότητας για τη βιβλιοθήκη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους πολίτες, διευρύνοντας την πρόσβαση σε οργανωμένο και αξιολογημένο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο θα καλύπτει τις καθημερινές επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές ανάγκες των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

 

openABEKT

 

Σήμερα, επιτακτικότερα ίσως από ποτέ, οι βιβλιοθήκες καλούνται να προβάλλουν το πληροφοριακό και εκπαιδευτικό προφίλ τους. Λειτουργώντας σε ένα σύνθετο περιβάλλον ραγδαίας αύξησης των πληροφοριών, συνεχούς ανάπτυξης των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και έντονης απαίτησης για επιτυχημένη πρόσβαση στην πληροφόρηση, οι κοινότητες χρηστών των βιβλιοθηκών επωφελούνται σημαντικά από σύγχρονες ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως το openABEKT, καθώς καλύπτεται πληθώρα πληροφοριακών αναγκών τους σε τομείς επαγγελματικούς, κοινωνικούς, ψυχαγωγικούς, κ.ά. Ειδικά όσον αφορά την Ανοικτή Επιστήμη, μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η Υπηρεσία openABEKT συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης και ανάκτησης βιβλιογραφίας, ενισχύει την εξοικείωση με ψηφιακές ροές εργασίας και πολλαπλασιάζει τον όγκο περιεχομένου που διατίθεται για έρευνα.

Οφέλη για την εκπαίδευση

Αν είστε βιβλιοθήκη που υπάγεστε σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό, με την Υπηρεσία openABEKT, είστε σε θέση να προσφέρετε σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα την οποία εξυπηρετείτε. Οι βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. σχολικών, προσχολικών, οργανισμών κατάρτισης κ.λπ.) που διαθέτουν ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία, όταν στελεχώνονται από καταρτισμένο προσωπικό και συνεργάζονται με μαθητές και καθηγητές, εξελίσσονται σε διασυνδεδεμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. Προωθούν την κριτική σκέψη και δεξιότητες, ενισχύουν τη λειτουργία του Ψηφιακού Σχολείου και αποδεδειγμένα ενισχύουν τον πολυγραμματισμό, προσφέρουν σφαιρική παιδεία και διασφαλίζουν ακαδημαϊκή επιτυχία. Λειτουργώντας ως οργανισμοί που μαθαίνουν, αφουγκράζονται τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μελών τους και ανταποκρίνονται σε αυτές, γίνονται πιο ελκυστικές, συμβάλλοντας στη μείωση της σχολικής διαρροής, στη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης και στην ισότιμη πρόσβαση σε αυτή για όλα τα μέλη της κοινότητας. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνεχούς μάθησης, αξιολόγησης του περιβάλλοντος και δημιουργίας ενός κοινού εκπαιδευτικού οράματος αποτελεί το μεγαλύτερο όφελος για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

 

openABEKT

 

Τα μέλη της κοινότητας που εξυπηρετεί μια βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των γονέων, γίνονται μέλη μίας ευρύτερης κοινότητας που στηρίζεται και χρησιμοποιεί την εθνική επένδυση που γίνεται σε ψηφιακό και έγκριτο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα εφαρμόζει προηγμένες μεθόδους εντοπισμού και χρήσης πηγών, αξιοποιεί καλές πρακτικές και έργα που έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα. Μεγιστοποιείται το όφελος από τη μακροχρόνια επένδυση του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΚΤ στην ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών και υπηρεσιών για την οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οφέλη για όλους

Συνοψίζοντας, η χρήση της υπηρεσίας openABEKT, συμβάλλει στα ακόλουθα:

 1. Εξασφάλιση σημαντικής μείωσης κόστους στις βιβλιοθήκες σε τεχνολογικές υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατή η διάθεση περιεχομένου με βιώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο τρόπο.
 2. Ανάδειξη του περιεχομένου των βιβλιοθηκών, καθώς διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σε αυτό.
 3. Αξιοποίηση, μέσω προτυποποίησης, οργάνωσης και ανοικτής διάθεσης, ψηφιακού περιεχομένου που υπάρχει στις βιβλιοθήκες και στις εκπαιδευτικές κοινότητες και μέχρι σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτο.
 4. Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακού περιεχομένου και καταλόγων δημόσιων, σχολικών, δημοτικών κ.ά. βιβλιοθηκών στις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ: η ασφαλής διαφύλαξη του ψηφιακού περιεχόμενου είναι προϋπόθεση για τη μακροχρόνια διατήρησή του και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό. Κατά συνέπεια, αξιοποιώντας την υπηρεσία αυτή, οι βιβλιοθήκες απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε συστήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, λόγω καταστροφών ή παρωχημένου εξοπλισμού.
 5. Υποστήριξη λειτουργίας των βιβλιοθηκών με το σύγχρονο Datacenter του ΕΚΤ υψηλής διαθεσιμότητας, αξιοποιώντας το υλοποιημένο πλάνο αποκατάστασης (ΕΚΤ DR – Disaster Recovery) με σημαντικό μέρος της υποδομής να συγχρονίζεται με το Datacenter. Με αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσίες για βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες στους χρήστες ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 6. Συνάθροιση σε ενιαία πύλη αναζήτησης που με την κατάλληλη ευαισθητοποίηση μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην καλλιέργεια της παιδείας των μαθητών.
 7. Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις επιμέρους κατηγορίες ωφελούμενων (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία κ.ά.) που θα λειτουργεί ενισχυτικά ως προς το επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 8. Ενίσχυση της ταυτότητας των Βιβλιοθηκών στον ψηφιακό κόσμο και δυνατότητα των υπευθύνων να παρακολουθήσουν συμμετέχοντας στις εξελίξεις, τεχνολογικές και κοινωνικές. 
 9. Ανάδειξη της Βιβλιοθήκης ως τοπικού φορέα ενίσχυσης της εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι Δημόσιες, Δημοτικές και Σχολικές Βιβλιοθήκες μπορούν να υποστηρίξουν και τις ομάδες που χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική πολιτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της γνώσης, σε ομάδες όπως πρόσφυγες, μετανάστες, Ρομά, άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες με μειωμένα εισοδήματα κ.λπ.
 10. Ανάδειξη των βιβλιοθηκών σε διασυνδεμένες, διαλειτουργικές υποδομές με διεθνή παρουσία με την ένταξη τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα π.χ. ενιαίους καταλόγους, aggregators, Υποδομές Διάθεσης Συνόλων Ανοικτών Δεδομένων, διευρυμένη διάθεση καταλόγων, άλλου ψηφιακού περιεχομένου και ανοικτών δεδομένων π.χ.: catalogue.openABEKT.grSearchCulture.gropendata.gropenArchives.grΑργώ κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, οι βιβλιοθήκες αναδεικνύονται σε ένα μοναδικό σημείο για την απομακρυσμένη πρόσβαση σε επιστημονική και άλλη πληροφορία.
 11. Ενίσχυση του κινήματος της Ανοικτής Πρόσβασης δεδομένου ότι οι Βιβλιοθήκες αξιοποιούν έγκριτο περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης και εκπαιδεύουν την κοινότητα χρηστών τους στη χρήση αυτού, ενώ παράλληλα παράγουν καθημερινά περιεχόμενο το οποίο διαθέτουν ανοικτά προς περαιτέρω αξιοποίηση
 12. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων eLearning του ΕΚΤ στη χρήση υποδομών αλλά και σε τεχνικές και στρατηγικές αναζήτησης και ανάκτησης επιστημονικών πληροφοριών.