Η Υπηρεσία openABEKT διατίθεται διαδικτυακά. Αυτό σημαίνει ότι διατίθεται από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ, οπότε δεν απαιτείται τοπική εγκατάσταση στα υπολογιστικά συστήματα των φορέων που τη χρησιμοποιούν. Για τη χρήση του openABEKT οι βιβλιοθήκες χρειάζονται ένα σταθμό εργασίας με σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα σύγχρονο φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) και οθόνη (έγχρωμη μεγέθους 17΄΄ ή μεγαλύτερη). Το ΕΚΤ παρέχει την πλατφόρμα, την υποδομή και τις υπηρεσίες για τη λειτουργία του συστήματος της βιβλιοθήκης, τη φιλοξενία των δεδομένων και των υπηρεσιών της και την ανοικτή διάθεσή τους σε πραγματικό χρόνο μέσα από το διαδίκτυο. Αυτά περιλαμβάνουν επιπλέον τη διάθεση αποθηκευτικού χώρου στις υποδομές νέφους του ΕΚΤ, υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας και μακροχρόνιας διαφύλαξης περιεχομένου, υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας υποδομών νέφους με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο και disaster recovery. Αναλυτικότερα η Υπηρεσία openABEKT περιλαμβάνει:

 1. Υπηρεσία Σχεδιασμού Εφαρμογής
 2. Υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους
 3. Υπηρεσία Μετάπτωσης
 4. Εφαρμογή openABEKT
 5. Διαδικτυακή Εκπαίδευση
 6. Ενιαία Γνωσιακή Βάση
 7. Εξ΄ αποστάσεως Υποστήριξη
 8. Υπηρεσία Disaster Recovery

 

Υπηρεσία Σχεδιασμού Εφαρμογής

openABEKT

Στο καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμού, openABEKT Wizard προσδιορίζετε τους βασικούς χρήστες και τα δικά σας επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και πληροφορίες προκειμένου να διαμορφωθεί η δική σας αυτόνομη εφαρμογή openABEKT πάνω στην πλατφόρμα openABEKT. Tο περιεχόμενο σας θα ενσωματώνεται στον Ενιαίο Κατάλογο του openABEKT, μαζί με το περιεχόμενο όλων των φορέων της πλατφόρμας openABEKT. Για τους χρήστες της Υπηρεσίας η πρόσβαση γίνεται από τη διεύθυνση openabekt.wizard.ekt.gr.

 

Υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους

openABEKT

Για την παραγωγική χρήση του openABEKT και την υποστήριξη του όγκου όλων των δεδομένων σας (μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία) σας διατίθεται ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος, συστημικοί πόροι, υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο και υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας της υπηρεσίας. Επιπλέον, το ΕΚΤ υλοποιεί όλες τις διαδικασίες διασφάλισης δημιουργώντας καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας (backup αρχεία) των δεδομένων που φιλοξενούνται στις υποδομές του. Τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται και σε περίπτωση ανάγκης, παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης. Τα χαρακτηριστικά της υποδομής νέφους που θα χρησιμοποιείτε προσδιορίζονται από το πακέτο της υπηρεσίας openABEKT που θα λάβετε.

 

Υπηρεσία Μετάπτωσης

openABEKT

Η Υπηρεσία Μετάπτωσης καλύπτει τη μεταφορά υπαρχόντων δεδομένων της βιβλιοθήκης σας στην εφαρμογή openABEKT που θα χρησιμοποιείτε. Η Υπηρεσία παρέχεται σε δύο επίπεδα:

 • Ενισχυμένη Μετάπτωση: αφορά δεδομένα από ISO2709 UNIMARC ή MARC21, βιβλιογραφικά, authorities και ψηφιακά αρχεία. Περιλαμβάνει ανάλυση (στατιστική κ.ά.), αυτοματοποιημένους ελέγχους εντοπισμού λαθών, επικύρωση δεδομένων καθώς και μαζικές προεπιλεγμένες διορθώσεις και εμπλουτισμούς ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταδεδομένων σας σύμφωνα με το UNIMARC 2012.
 • Προσαρμοσμένη Μετάπτωση: αφορά δεδομένα από ISO2709 UNIMARC ή MARC21 ή οποιαδήποτε πινακοποιημένη ή άλλη δομημένη διάταξη. Περιλαμβάνει ανάλυση (στατιστική κ.ά.), αυτοματοποιημένους ελέγχους εντοπισμού λαθών, επικύρωση δεδομένων, καθώς και μαζικές προεπιλεγμένες διορθώσεις και εμπλουτισμούς ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταδεδομένων σας σύμφωνα με το UNIMARC 2012. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν στα μεταδεδομένα σας μαζικές διορθώσεις και εμπλουτισμοί δεδομένων που θα υποδείξετε εσείς.

 

Εφαρμογή openABEKT

openABEKT

εφαρμογή openABEKT σας διατίθεται με όλες τις λειτουργίες της και διαμορφωμένη όπως καθορίσατε στο openABEKT Wizard. Παράλληλα, σας παρέχονται στοιχεία πρόσβασης για χρήστη με δικαιώματα Manager ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί χρήστες με καθορισμένους ρόλους και να διαμορφώνει από εδώ και πέρα την εμφάνιση της εφαρμογής σας.

 

Διαδικτυακή Εκπαίδευση

openABEKT

Η υπηρεσία eLearning είναι μια σύγχρονη υπηρεσία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία προσφέρεται μέσα από εύχρηστο και εξελιγμένο μαθησιακό περιβάλλον αξιοποιώντας εικόνα, κείμενα και ήχο με σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις για τη βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση της εφαρμογής openABEKT. Η υπηρεσία  e-Learning περιλαμβάνει:

 • εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές,
 • προηγμένο εκπαιδευτικό υλικό, και
 • πληθώρα εποπτικών μέσων και κειμένων με αναλυτικές οδηγίες.

Για τους χρήστες της Υπηρεσίας η πρόσβαση γίνεται από τη διεύθυνση saas-elearning.ekt.gr και είναι συνεχής για το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας 24/7, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας με το ΕΚΤ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του eLearning από τη βιβλιοθήκη, ξεκινάει η παροχή της Υπηρεσίας Υποστήριξης για τη χρήση του openABEKT.

 

Ενιαία Γνωσιακή Βάση

openABEKT

Η eKnowledgeBase αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης στην οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της υποστηρικτικής πληροφορίας για τη χρήση και την αξιοποίηση της Υπηρεσίας openABEKT. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες για εργασίες που χρειάζεται να εκτελέσει μέσα από οδηγούς, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια, θεματικές παρουσιάσεις, αναφορές και διευκρινίσεις. Η Ενιαία Γνωσιακή Βάση επικαιροποιείται συνεχώς ενώ οι υποστηρικτικές πληροφορίες που περιέχει, περιλαμβάνουν:

 • οδηγούς χρήσης, καλών πρακτικών κ.λπ.
 • απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
 • άρθρα με συμβουλές για την καλύτερη χρήση της υπηρεσίας

Για τους χρήστες της Υπηρεσίας η πρόσβαση στην eKnowledgeBase γίνεται από τη διεύθυνση kb.saas.ekt.gr και είναι συνεχώς διαθέσιμη για το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας 24/7, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας με το ΕΚΤ.

 

Εξ΄ αποστάσεως Υποστήριξη

openABEKT

Η υπηρεσία eHelpDesk απαντά σε κάθε ερώτημα και πρόσθετη ανάγκη των φορέων, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες και επιλύοντας άμεσα και αποτελεσματικά εξειδικευμένα ζητήματα. Η υπηρεσία καλύπτει:

 • τεχνικά θέματα λειτουργίας και χρήσης του openABEKT,
 • την παροχή συμβουλών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή και χρήση των λειτουργιών του,
 • ενημερώσεις για θέματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τις νέες λειτουργικότητες που τυχόν εντάσσονται στην πλατφόρμα.

Για τους χρήστες της Υπηρεσίας η πρόσβαση γίνεται από τη διεύθυνση helpdesk.openabekt.gr. Προαπαιτούμενο για την παροχή της Υπηρεσίας Υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τη χρήση του openABEKT, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωσή της Υπηρεσίας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης τουλάχιστον από ένα άτομο, από το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας. Η υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-17:00. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης καθορίζεται από το πακέτο της υπηρεσίας openABEKT που λαμβάνει η βιβλιοθήκη.

 

Υπηρεσία Disaster Recovery

openABEKT

Επιπρόσθετα στις παραπάνω υπηρεσίες, διατίθεται και η υπηρεσία Disaster Recovery, η οποία διασφαλίζει πλήρως την ακεραιότητα της εφαρμογής σας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως φυσικές καταστροφές. Η υπηρεσία είναι προαιρετική και προσφέρεται με πρόσθετο κόστος, ανάλογα με το πακέτο της υπηρεσίας openABEKT που επιλέγετε.